Somos un Centro Especial de Empleo –CEE– para dar trabajo a personas con discapacidad y así colaborar a su integración laboral y, paralelo, social.

Nuestro objetivo es proporcionar al máximo número de personas con discapacidad la posibilidad de realizar un trabajo normal, non remunerado produtivo, adecuado a sus características personales y colaborar en su integración en la sociedad actual. Contratando nuestros servicios su entidad colabora en la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo estable y cualificado para un colectivo de personas con serias dificultades para encontrar trabajo y con tasas de desempleo que el resto.

Ademais, os servizos que ofrecemos para ser CEE calculan na súa empresa a creación de postos de traballo para persoas con discapacidade desempregados de acordo coa art.2.1,,es,pola que establecen medidas alternativas para o cumprimento da Lei de Integración Social dos Discapacitados -ISISMIS,,es,que establece a cota reservada de,,es,a favor das persoas con discapacidade en empresas máis,,es,Para cubrir o emprego dunha categoría empregada con discapacidade, indirectamente, a facturación debe ser igual a tres veces o IPREM anual *,,es,establecido pola Administración Xeral do Estado cada ano a través da Lei de Orzamentos,,es,e un sólido proxecto para o futuro máis aló dos ciclos económicos,,es. Real decreto 364/2005 de 8 Abril (BOE 94,20 Abril 2005) por el que establecen medidas alternativas al cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido –LISMIS- que fija la cuota reservada del 20% a favor de personas discapacitadas en empresas de más de 50 traballadores. Para cubrir el puesto de trabajo de un empleado de categoría con discapacidad de manera indirecta la facturación debe equivaler a tres veces el IPREM* anual.

*IPREM = Indicador Público de múltiple Renda Efecto, establecido por la Administración General del Estado cada año a través de la Ley de Presupuestos. A partir de 2010 unha 2014 é fixada en mensual 532,51 €, anual dun 12 Pagadas un 6.390,13 € y anual unha 14 Pagadas un 7.454,14 €.

tripleBALANCE TRIPLE

Social, Ecolóxico e Económico.

As empresas de nova era que considerar novos enfoques para a definición das súas estratexias. O desempeño económico contentou aos accionistas, pero outros valores que fan unha empresa máis forte. Minimizar o impacto dos residuos e unha maior sostibilidade, na área ambiental, ou apoio a grupos socialmente desfavorecidos mellorar a imaxe da organización a outros grupos que actúan directa ou indirectamente na actosde a empresa eo seu desenvolvemento futuro, Poden ser empregadas como, usuarios, prescritores, asesores de clientes, técnico, etc.

Os resultados son medidos, pero a actitude tamén é controlada en cada proceso, é a loxística, control de calidade ou cliente. O triple bottom line pasa a ser a árbore corporativa estratéxica. Nace así una herramienta que integra y ordena elementos que se unen para crear o marcar la dinámica de la entidad. Tamén, la identifica como una organización responsable ante la comunidad, la conecta con las emociones de las personas y la proyecta hacia los que serán valores determinantes en el futuro. En Destru[Paquete] estamos convencidos de que ésta es una gran oportunidad para consolidar estos valores, que son los nuestros, y un proyecto sólido de futuro más allá de los ciclos económicos.

Motivación

Compromiso

Responsabilidade