Tritúralo, el blog sobre destrucción de documentación de Destru[Paquete]
.

LOPDGDD,,fr,regula o Regulamento,,es,Entrará en vigor a nova LOPD,,es 3/2018 regula el Reglamento (UE) 679/2016

A nova LOPDGDD,,es,que substitúe á LOPD en España,,es,e desenvolve a normativa e complementa algúns aspectos do Regulamento do Parlamento Europeo,,es,relativo á protección de datos persoais de persoas físicas e á libre circulación de devanditos datos que ten efecto directo en todos os países da Unión Europea,,es,LOPDGDD é a Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Persoais,,es 3/2018 que sustituye en España a la LOPD 15/1999 y desarrolla la normativa y complementa algunos aspectos de Reglamento del Parlamento Europeo 679/2016 relativo a la protección de datos personales de las personas físicas y a la libre circulación de esos datos que tiene eficacia directa en todos los países de la

Detalles
Blog ISO 27001 DTPK + NQA

Certificados en la ISO,,gl,Seguridade da información,,es 27001:2013 Seguridad de la Información

Estamos certificados por NQA Global Assurance SLU en la Norma ISO 27001:2013 Sistema de Seguridad de la Información desde el pasado 27 de Septiembre de 2018. El objetivo principal de la ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una empresa. Para eso se evalúan los riesgos investigando los potenciales

Detalles
3.740 denuncias en España desde el inicio del RGPD para la Protección de Datos

3.740 denuncias desde el inicio del RGPD- Reglamento General de Protección de Datos

La AEPD- Agencia Española de Protección de Datos ha registrado desde el pasado 25 de mayo que comenzó a aplicarse el GDPR o RGPD- Reglamento General de Protección de Datos con 3.740 denuncias de los usuarios normalmente preocupados por tener un consentimiento expreso para tratar la información personal en las empresas de sus clientes. Durante…

Detalles
Fomento Contratación Dsicapacitados

Fomento da contratación de persoas con discapacidade na Comunidade de Madrid,,es,Dificultade para acceder ao mercado de traballo para minusválidos,,es,no desemprego,,es,Estiba e seguridade de carga,,es

A Comunidade de Madrid destinarase ao longo de todo,,es,máis en fondos destinados a fomentar a contratación de persoas con discapacidade que chegan ao,,es,do cal,,es,millóns irán a CEE,,es,Centros de emprego especiais como o noso desde Destrupack,,es,Hai que ter en conta que na Comunidade de Madrid rexistráronse en xaneiro,,es,a xuño,,es,persoas con discapacidade o que representa a,,es,dos desempregados na rexión,,es,Ao mesmo tempo, a Comunidade de Madrid no marco da nova Lei de contratos do sector público incorporará cláusulas sociais nos contratos públicos para favorecer o emprego de grupos vulnerables,,es,Promoción da contratación de persoas con discapacidade na Comunidade de Madrid,,es 2018 unha 30,5 % más en fondos destinados a fomentar la contratación de personas con discapacidad llegando a los 51 millones de euros, de los cuales 46 millones irán a CEE- centros especiales de empleo como el nuestro de Destrupack. Hay que tener en

Detalles
Fraude Fundae
10 transparencia

Transparencia es un objetivo de la Ley 9/2017 de contratación pública

La Ley de Contratos del Sector Público (Lei 9/2017, de 8 de noviembre) aspira a lograr unha maior transparencia na contratación pública xa que a concesión de contratos considérase unha das principais fontes de riscos de corrupción,,es,No artigo,,es,maniféstase unha declaración clara de intencións "Loita contra a corrupción e a prevención",,es,LCSP con ordenadores portátiles,,es,Nova Lei de Contratos do Sector Público,,es,que establece a licitación obrigatoria por medios electrónicos,,es,Establece como obrigatoria a licitación por medios electrónicos a nova LCSP,,es,Lei de Contratos do Sector Público,,es,que ten efecto con data,,es,incorporando a orde das directivas europeas 2014/23 / UE e 2014/24 / UE ambos,,es,Febreiro,,es,Esta nova disposición legal supón cambios importantes,,es,Blue Bowties,,es,v1,,el. En el artículo 64 se ve una clara declaración de intenciones “Lucha contra la corrupción y prevención…

Detalles
LCSP con portatiles 01

Nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 que instaura la licitación obligatoria por medios electrónicos

Instaura como obligatoria la licitación por medios electrónicos la nueva LCSP- Ley de Contratos del Sector Público (Lei 9/2017, de 8 de noviembre)que entra en vigor con fecha 9 Marzo 2018 incorporando el ordenamiento de las Directivas Europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE ambas de 26 de febrero. Esta nueva disposición legal conlleva importantes cambios…

Detalles
Pajaritas Azules 2018 v1
NAID GDPR Amsterdam EU18-300×177

Seminario NAID Europe en Amsterdam

El nuevo reglamento general de protección de datos o GDPR* entra en vigor el viernes 25 maio,,es,cando almacenado,,es,procesar ou analizar os datos persoais dos residentes na UE,,es,UE,,es,Con PIBR a Unión Europea está a harmonizar as normativas nacionais de protección de datos existentes e establecer unha nova adición ao nivel de protección amplia de datos,,es,O que significa para as organizacións PIBR,,es 2018 en toda Europa y tiene efectos a nivel mundial. Unha semana antes de que NAID Europe preparase un seminario centrado especialmente na industria da xestión segura da información con pasos concretos para crecer,,es,Accidente ilegal_2,,es,Datos confidenciais atopados nun vertedoiro ilegal sacado pola cadea de subcontratistas,,es,Documentación privada con cartas da oficina bancaria,,es,cartas,,es,cartas xudiciais,,es,As notificacións por correo e outros papeis confidenciais foron mixtos xunto cunha computadora,,es,impresora,,es,carpetas,,es,cadernos,,es,xoguetes e outros utensilios comúns dunha casa no Paisaxe Protexida da Boca dos Mijares xunto á pista forestal que conduce á,,es,Tarxetas de Saúde da Familia Gen Valenciana4,,es,Sancionan o Ministerio de Sanidade para tirar tarxetas sanitarias,,es,Para o SEPD,,ro…

Detalles
Vertido ilegal_2

Datos confidenciales hallados en un vertedero ilegal tirados por la cadena de subcontratas

Documentación privada con cartas de la oficina bancaria, tarjetas, cartas del juzgado, notificaciones de Correos y otros papeles de carácter confidencial estaban mezclados junto a un ordenador, impresora, carpetas, libretas, juguetes y otros utensilios comunes de una vivienda en el Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares junto a la pista forestal que lleva al…

Detalles
180205 Foto Tarjetas Sanitarias Gen Valenciana4

Sancionan a la Consejería de Sanidad de Valencia por abandonar en la calle tarjetas sanitarias

Sancionan a la Conselleria de Sanidad por tirar a la basura tarjetas sanitarias. La AEPD- A Axencia Española de Protección de Datos sancionou o Ministerio de Sanidade da Generalitat Valenciana por abandonar na rúa "ducias de tarxetas sanitarias individuais,,es,SIP,,en,con datos persoais dos titulares ",,es,Iniciáronse os procedementos disciplinarios,,es,Foto do supermercado LOPD Pockets,,es,A xustiza europea determinou que España debe compensar,,es,euros a cada un dos,,es,Os caixeiros dun supermercado de Barcelona que foron despedidos logo da compañía demostraron que roubaron da tenda tras colocar cámaras escondidas,,es,Eles roubaron e permitiron o roubo nun supermercado familiar que foi cuantificado,,es,Ministro AEPD da LOPD,,es,O Goberno aproba o proxecto de Lei Orgánica de Protección de Datos,,es,Novembro,,es (SIP) con datos de carácter personal de los titulares”. Los expedientes sancionadores se iniciaron…

Detalles
LOPD AEPD Ministro

Lei Orgánica de Protección de Datos

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 10 Noviembre 2017 O Consello de Ministros aprobou o novo proxecto de Lei Orgánica de Protección de Datos para adaptarse ás normas europeas,,es,O seu obxectivo é aumentar a seguridade xurídica e adaptarse ás evolucións tecnolóxicas do noso contorno eo,,es,Procedementos vexetais manual,,es,Temos un manual que define e especifica os protocolos que debemos seguir na nosa organización,,es,Todos os empregados deben recibir formación antes de comezar a traballar en Destrupack,,es,e teñen o Manual de Procedementos dispoñible para calquera pregunta,,es,Ademais, os nosos clientes reciben ao contratar os nosos servizos e antes de xestionar a nosa documentación confidencial,,es,Día da saúde mental,,es,r,,en. Su objetivo es aumentar la seguridad jurídica y adaptarse a las evoluciones tecnológicas de nuestro entorno y la…

Detalles
171023 Planta Manual Procedimientos

Manual de Procedimientos

Disponemos de un manual que define y especifica los protocolos que debemos seguir en nuestra organización. Todos los empleados deben recibir formación antes de empezar a trabajar en Destrupack, y tienen disponible el Manual de Procedimientos para cualquier consulta. Además nuestros clientes reciben al contratar nuestros servicios y antes que gestionemos su documentación confidencial nuestro…

Detalles
Dia Salud Mental 2017 r

Día Mundial de la Salud Mental 2017

A Federación Mundial de Saúde Mental - WFMH animou este día do Día da Saúde Mental,,es,Outubro en máis de,,es,países baixo o lema "Traballar sen máscaras",,es,Use sen barreiras ",,es,En España, un millón de persoas teñen un trastorno mental e só o,,es,acceder,,en,unicef,,en,Unicef ​​é a axencia das Nacións Unidas que ten como obxectivo garantir o cumprimento dos dereitos dos nenos,,es,Foi creado en,,es,e que ofrece asistencia humanitaria e de desenvolvemento para nenos e nais nos países en desenvolvemento,,es,destruímos por anos completamente gratuíta toda a documentación confidencial,,es,Día de rev,,ca 10 de octubre en más de 100 países bajo el lema “Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras”. En España en tormo a un millón de personas tienen algún trastorno mental y solo el 15% accede…

Detalles
unicef

Comprometida coa UNICEF,,es,procedementos o día da revisión manual de,,es,Certificación NAID AAA recoñecido polo Goberno de Australia,,es

Unicef es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. Fue creado en 1964 y que provee de ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. En Destru[Paquete] destruimos desde hace años de manera completamente gratuita toda la documentación confidencial…

Detalles
Jornada de rev

Jornada de revisión del manual de procedimientos

Cada ano levamos a cabo un día onde todo o persoal únese para revisar o manual de procedementos,,es,revisaranse os protocolos e contribúense as ideas para melloralo a partir das experiencias de todos e cada un dos empregados,,es,Coñeza o que pensan e a información que reciben dos nosos clientes para mellorar a nosa,,es,AUSTRALIA,,en,O goberno australiano recoñece a certificación AAA de NAID a través dun memorando de acordo cunha aprobación específica para a destrución externa da documentación oficial de conformidade cos requisitos da axencia de goberno australiana PSPF,,es,Marco de Política de Protección de Seguridade eo ISM,,en,Manual de seguridade da información,,en,Huracan Harvey,,en,Solidariedade cos afectados polo furacán Harvey,,es, se repasan los protocolos y se aportan ideas para poder mejorarlo a partir de las experiencias de todos y cada uno de los empleados. Conocer que piensan y que información reciben de nuestros clientes para mejorar nuestras…

Detalles
Huracan Harvey 002

Solidaridad con los afectados por el Huracán Harvey

A nosa solidariedade máis sincera con todos aqueles que foron vítimas das inundacións ea destrución causada polo furacán Harvey,,es,e por calquera outro desastre natural en calquera parte do mundo,,es,É fácil ter sentimentos de solidariedade con eles pero aínda é máis impresionante cando sabes que hai alguén coma ti que é,,es,FRANCO,,en,Atopado nos documentos de lixo da figura de Franco,,es,Logran rescatarse dun recipiente de traballo na rúa Serrano de Madrid,,es,documentos do avogado e notario Luís Gómez Sanz,,es,avogado que traballou para Francisco Franco,,es,Por casualidade o coordinador do Centro Documental da Fundación Anastasio de Gracia,,es,Agfitel,,en,ligado á UGT foi capaz de rescatar miles de documentos e un,,es,rev,,en, y por cualquier otro desastre natural en cualquier parte del mundo. Es fácil tener sentimientos solidarios hacia ellos pero todavía es más impactante cuando sabes que hay alguien como tú que está en…

Detalles
rev
carr

Formación en manejo de carretillas elevadoras

Nuestros operarios de planta y conductores han realizado el curso de formación en manejo de carretillas elevadoras. Aunque no es indispensable para el desarrollo de nuestra actividad de esta manera les ofrecemos la posibilidad de incrementar sus capacidades personales y profesionales para mejorar su carrera laboral. Desde Destru[Paquete] queremos que todos teñan as mesmas posibilidades,,es,Blog APDCAT,,en,En APDCAT,,ro,Autoritat Catalana de Protección de Dades publica unha das primeiras guías de avaliación de impacto publicadas por unha autoridade de protección de datos en Europa logo da aprobación da RGPD,,es,Regulación Xeral de Protección de Datos da Unión Europea que será de aplicación plana a,,es,Maio de 2018,,es,Símbolos da bandeira do GDPR,,es,A nova normativa europea de protección de datos non será obrigatoria ata o,,es,aínda que os expertos aconsellan adaptar o antes posible para evitar a présa de último momento,,es,e entón sancionámolo pola infracción do regulamento con multas moi altas ou provoca a perda de confianza por parte do,,es,Edificio GDPR,,es…

Detalles
GDPR bandera simbolos

Riscos que afrontan as novas regras de protección de datos,,es,Que as novas regras implica protección de datos europea,,es,Destrupack concentra os seus servizos para atender a PIBR,,es

El nuevo reglamento de protección de datos europeo no será de obligado cumplimiento hasta el 25 maio,,es,cando almacenado,,es,procesar ou analizar os datos persoais dos residentes na UE,,es,UE,,es,Con PIBR a Unión Europea está a harmonizar as normativas nacionais de protección de datos existentes e establecer unha nova adición ao nivel de protección amplia de datos,,es,O que significa para as organizacións PIBR,,es 2018 aunque los expertos aconsejan adaptarse lo antes posible para evitar prisas de última hora, y ser sancionado entonces por el incumplimiento de la normativa con elevadísimas multas o acarrear la pérdida de confianza por los…

Detalles
GDPR edificio + 679

¿Qué implicará el nuevo reglamento de protección de datos europeo?

A nova regulación da protección da información da UE,,es,A Unión Europea ou o GDPR é a maior reforma da lexislación europea de protección de datos en recentes,,es,anos ea gran maioría das empresas da Unión Europea ignoran o impacto que terá no seu negocio,,es,Consiste na harmonización de,,es,Mapa destacado de GDPR,,es,Destrupack lanza unha serie de servizos e asesoramento para axudar a todo tipo de entidades ou profesionais a cumprir co Regulamento xeral de protección de datos da Unión Europea,,es,GDPR,,en,O obxectivo é axudar a estar ao día e alertar ás novas obrigas e requisitos da lexislación,,es,O noso punto de partida,,es,GDPR martelo da UE,,es,En maio de,,es,empresas de todo o mundo e organizacións,,es- Unión Europea o la GDPR es la mayor reforma en la legislación europea de protección de datos en los últimos 30 años y la gran mayoría de las empresas de la Unión Europea desconoce el impacto que tendrá en su negocio. Supone la armonización de…

Detalles
GDPR martillo UE

¿Qué significa para las organizaciones el GDPR?

En mayo de 2018 las empresas de todo el mundo y las organizaciones, incluídas as administracións,,es,Os gobernos europeos deben establecer políticas compatibles co GDPR,,es,Por suposto, estamos moi ocupados a xestionar o día a día do noso negocio,,es,e que viaxar alí é agotador,,es,pero cremos que é esencial estar sempre ao tanto das últimas novidades e mellorar a nosa,,es,O máis popular dos estándares DIN é o,,es,Engadiuse un enxeñeiro de Berlín,,es,ao estándar DIN,,ro,que trata dos formatos de papel e que foi adoptado pola maioría das organizacións nacionais e polo público en xeral para definir o tamaño do papel segundo as súas proporcións.,,es,O máis coñecido é o DIN A4 que nos serve,,es, europeas deben haber establecido políticas compatibles con el GDPR- Reglamento General de Protección de Datos para procesar los datos personales, incluyendo cómo gestionan la eliminación de los mismos. Habrá que cumplir varios pasos obligatorios, como son la aplicación de…

Detalles
RGPD martillo UE

¿Qué es el GDPR?

El RGPD UE 2016/679 es el Reglamento General de Protección de datos de la Unión Europea, GDPR siglas en inglés de General Data Protección Regulation. Esta nueva legislación entrará en vigor el 25 maio,,es,cando almacenado,,es,procesar ou analizar os datos persoais dos residentes na UE,,es,UE,,es,Con PIBR a Unión Europea está a harmonizar as normativas nacionais de protección de datos existentes e establecer unha nova adición ao nivel de protección amplia de datos,,es,O que significa para as organizacións PIBR,,es 2018, introduciendo nuevas obligaciones para todo tipo de organizaciones, empresas, profesionales, etc independientemente de donde tengan su base, cuando…

Detalles

Orixe dos DIN 66399

DIN 66399 O Deutsches Institut für Normung, con sede en Berlín, que é o Instituto de Normas Alemán, foi desenvolvido,es. Este elabora con las instituciones públicas en cooperación con el comercio, la industria, la ciencia, los consumidores, etc. los estándares éticos (normas) para la racionalización y el aseguramiento de la calidad. Tamén…

Detalles

La DIN 32757 está totalmente derogada

DIN 32757 es algo del pasado. Es un auténtico despropósito referenciarse a una norma de 1985 (de hace 32 años), que tuvo revisiones en 1989 e en 1995, y que fue sustituida en 2012 por el German standard DIN 66399. La nueva norma DIN 66399 reemplazó a la DIN 32757. Esta describe los…

Detalles

No se la juegue con la documentación

Los costes de la destrucción segura de información confidencial son bajísimos si los compara con las carísimas repercusiones que pueden sufrir su reputación en caso de un escándalo o su rentabilidad en caso de una sanción. Es su documentación, son sus datos, es su información por eso es su responsabilidad en todo momento hasta ser…

Detalles

8Reciclaxe de Papel Congreso Th

El pasado día 30 de noviembre tuvo lugar en el Palacio de Cibeles de Madrid el 8º Congreso de Reciclaje de Papel donde se destacó el importante cambio de paradigma económico que ha puesto en marcha la Comisión Europea con el planteamiento medioambiental de la economía circular que está pasando a ser una de las…

Detalles

Destru[Mil] recipiente 250 litros

Primer y único contenedor en el mundo diseñado para el uso específico en la destrucción confidencial de documentación y fabricado en Norte América de donde lo importamos en exclusiva. Está pensado para satisfacer las necesidades de la custodia, gestión y traslado de archivos de papel hasta la trituración. Excelentes materiales de HPDE- higlhly durable plastic-…

Detalles

12 anos transformando o sector

Empezamos cambiar las pautas de la industria de la destrucción de documentación confidencial en España en 2004 introduciendo el primer camión de destrucción móvil de gran capacidad en nuestro país, y transformando la oferta del mercado existente pasando de simple trituración de documentos a destrucción plenamente segura y con tamaño adecuado. 12 años después seguimos…

Detalles

Fuimos hace 10 años: EMPRENDEDOR nº1 MUNDIAL

Hace ahora 10 años fui galardonado con el Creative Young Entreprenaur Award (joven emprendedor creativo mundial) de la JCI- Junior Chamber International en el congreso mundial de Seúl en Korea. Desde el 6 Novembro 2006 han pasado ya diez años y ese reconocimiento ha servido para darnos a todos fuerza y motivación para…

Detalles

formación interna anual

Como mínimo una vez al año reunimos a toda la plantilla para una jornada de formación interna donde se repasa por completo el manual de procedimientos de la empresa con los procesos de destrucción de documentación y se investigan los puntos críticos para la mejora de la cadena de custodia. Este año el viernes 21…

Detalles

Fala sobre inventos nunha escola

El martes 18 de octubre he impartido una charla de motivación a 70 alumnos de 6º con 11 años del Col.legi Claver de Jesuïtes Lleida. Estos niños están realizando un proyecto sobre inventores y el objetivo era motivarles para que se atrevan a crear sus propios inventos a partir de sus ideas, tal como hicimos…

Detalles

Certificados en la Norma DIN,,gl,Nós obtivemos a certificación despois de pasar a auditoría externa da norma DIN,,es,"A destrución dos soportes de datos" e unirse ao resto das nosas normas específicas da industria, tales como AAA-NAID Certified e UNE EN,,es,que o apoio noso alto nivel de compromiso e requisitos para ofrecer o máis alto nivel de calidade posible para os nosos clientes,,es 66399

Hemos obtenido la certificación tras pasar la auditoría externa en la Norma DIN 66399 “Destruction of data carriers” y la sumamos al resto de normas específicas de nuestra industria como son la AAA-NAID Certified y la UNE EN 15713 que avalan nuestro elevado nivel de compromiso y de exigencias para ofrecer el más alto estándar…

Detalles
Cartoneros 1

Detido información confidencial ilegal cartonero escolas

La policía municipal de Madrid detiene a un cartonero, que además da positivo en el control de drogas, en “La Cañada Real” con documentación confidencial de 3 colegios. Las cajas con abundantes datos personales de menores eran transportadas ilegalmente y vendidas a recuperadores legalmente autorizados que no se preocupan por su procedencia. El operativo policial…

Detalles
Blog LISMI

lei LISMI- 13/1982

LISMI é a abreviación de lei sobre a integración social dos minusválidos, lei 13/1982 de 7 Abril. A lei LISMI é obrigatoria para empresas con máis de 50 Os traballadores deben por obriga de contratar un número de empregados con discapacidade a non menos 2%. De esta manera se pretende impulsar y fomentar la…

Detalles

a pesar de- alternativas

En el año 2000 con el objetivo de facilitar a las empresas públicas y privadas el cumplimiento de esta obligación se establecieron una serie de medidas que recogen el real Decreto 27/2000 del 14 de enero, llamadas Medidas Alternativas. Cuando las empresas están obligadas a cumplir el 2% podrán aplicar las medidas alternativas siguientes: Compra…

Detalles

Somos unha empresa familiar

Somos unha empresa familiar e que nos fai máis responsables cando se toma os nosos compromisos. Moitos pensan que algúns multinacional confiar na nosa imaxe de marca, pero a base do noso éxito é a forte motivación de funcionarios e especialmente no compromiso persoal por moitos anos,…

Detalles

Junta directiva de NAID

La junta directiva de NAID (Board of Directors) se reúne en un encuentro presencial como mínimo una vez al año, además mensualmente hay una reunión por medio de conferencia múltiple telefónicamente. Este mes de agosto, durante los días que van del miércoles 3 al viernes 5, nos reunimos en Peddler’s Village en Bucks County de…

Detalles

REGLAMENTO (UE) 2016/679

Diario Oficial de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento…

Detalles

Primeras auditorías ISO que incluyen NAID en el mundo

Dos compañías japonesas de destrucción confidencial de documentación han sido las primeras en obtener la verificación del cumplimiento de AAA-NAID Certified utilizando los protocolos de la auditoría ISO. Otras dos están también a punto en los próximos días. Hasta ahora NAID auditaba en exclusividad, y con auditores propios, el manual de obligado cumplimiento tanto las…

Detalles

Repacar = recicladores e Recuperadores

La Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón REPACAR se constituyó en 1968, después de 45 años de historia ha adaptado su nombre para adecuarse a la realidad actual y pasa a denominarse Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón REPACAR para impulsar el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, potenciar activamente la…

Detalles

NAID está consolidada no Xapón

NAID Japón cuenta en la actualidad con unas 30 compañías en la destrucción confidencial de información. Se espera un importante crecimiento ya que se han adoptado nuevas leyes para promover la seguridad documental. Además ya existen empresas certificadas y auditadas por AAA-NAID Certified NAID-Japan Committee acaba de lanzar el propio logo y siguiendo la tradición…

Detalles