Destrucció / trituración de discos duros/HD hard disk por empresa profesional auditada y con certificado de destrucción confidencial.

WED Destrucció Discos Durs,,es,La destrucció de discos durs és una tasca en principi senzilla però que requereix de molta professionalitat pel propi valor de l'material a destruir i pels elevats riscos que pot suposar si algun disc dur cau en mans incontrolades o d'algú que pugui fer un mal ús del seu contingut,,es,Ja sigui voluntàriament o per distracció la quantitat de dades emmagatzemades en un HD,,es,dur disc,,en,o disc dur és impressionant per això cal extremar les mesures de seguretat des que s'ha descartat fins que s'ha destruït i disposar de certesa d'una correcta gestió per tenir una completa garantia que no es podran obtenir dades procedents de l'suport digital,,es

La destrucción de discos duros es una tarea en principio sencilla pero que requiere de mucha profesionalidad por el propio valor del material a destruir y por los elevados riesgos que puede suponer si algún disco duro cae en manos incontroladas o de alguien que pueda hacer un mal uso de su contenido. Ya sea voluntariamente o por descuido la cantidad de datos almacenados en un HD- hard disc o disco duro es impresionante por eso hay que extremar las medidas de seguridad desde que se ha descartado hasta que se ha destruido y disponer de certeza de una correcta gestión para tener una completa garantía de que no se podrán obtener datos procedentes del soporte digital.

En Destrupack ens hem especialitzat en la trituració confidencial de suports digitals i molt concretament a la trituració de discos durs d'ordinadors i servidors de qualsevol mida,,es,Per garantir als nostres clients la màxima qualitat disposem d'auditories externes en,,es,& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ISO,,en.

Para garantizar a nuestros clientes la máxima calidad disponemos de auditorías externas en:

ISO 9001:2015                                                          ISO 14001:2015

ISO/IEC 27001:2013 UNE EN 15713:2010

ISO/IEC 21964:2018 (antes DIN 66399) AAA-naid Certified

complim les recomanacions per a l'eliminació segura de dades de la publicació especial de l'ITL,,es,Laboratori de Tecnologies de la Informació,,en,i el NIST,,es,Institut Nacional d'Estàndards i Tecnologia,,en,Guidelines for Media Sanitization que es va elaborar & nbsp; per la Divisió de Seguretat Informàtica per establir una sèrie de criteris per a l'eliminació o destrucció segura de dades emmagatzemades de forma intencional o no intencional per evitar que puguin ser restaurats,,es,tot això basat en el seu nivell de confidencialitat,,es,aquests són estàndards predominants en els Estats Units d'Europa i són la referència en totes les legislacions federals de privacitat de dades i per disposar d'un reconeixement auditable estem certificats per AAA-NAID Certified,,es- Information Technology Laboratory y el NIST-National Insitute of Standars and Technology 800-88 Guidelines for Media Sanitization que se elaboró por la División de Seguridad Informática para establecer una serie de criterios para la eliminación o destrucción segura de datos almacenados de forma intencional o no intencional para evitar que puedan ser restaurados, todo esto basado en su nivel de confidencialidad. Estos son estándares predominantes en los Estados Unidos de Europa y son la referencia en todas las legislaciones federales de privacidad de datos y para disponer de un reconocimiento auditable estamos certificados por AAA-NAID Certified. seguint el seu manual de procediments hem ecogido com a únic sistema el Shredding,,es,destrucció de discos durs per trituració i no fem servir a Erasing o esborrat,,es,el Degaussing o mètode de desmagnetització que es considera ineficient,,es,el Overwriting o sobreescriptura,,es,l’encriptació,,pt,complim amb la Directiva 2012/19 / UE d'Parlament Europeu i de Consell de,,es,de juliol de,,es,sobre RAEE,,es,residus d'aparells elèctrics i electrònics,,es,i disposem de codi NIMA,,es,de codi de gstor i de codi de transportista i estem autoritzats a gestionar el LER,,es,residus d'aparells elèctrics i electrònics,,es- destrucción de discos duros por trituración y no utilizamos en Erasing o borrado, el Degaussing o método de desmagnetización que se considera ineficiente, el Overwriting o sobreescritura, o Encriptation.

Cumplimos con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 sobre RAEE-residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y disponemos de código NIMA, de código de gstor y de código de transportista y estamos autorizados a gestionar el LER 20 01 36

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Per poder organitzar un servei eficaç posem a disposició dels client una completa explicació de l' procés que li explicarem en el moment que ens sol·liciti el servei o el pressupost,,es,El nostre certificat de destrucció detallarà l'S / N,,es,número de sèrie,,en,de cada disc dur i estarà referenciat als manuals de procediments que compleixen amb els requisits de les auditories per les quals estem certificats,,es,d'aquesta manera vostè disposarà d'un veritable certificat de destrucció i reciclatge de l' material resultant,,es,En el nostre certificat sabrà qui,,es,com,,es,quan,,es. Nuestro certificado de destrucción detallará el S/N –serial number de cada disco duro y estará referenciado a los manuales de procedimientos que cumplen con los requisitos de las auditorías por las que estamos certificados, de esta manera usted dispondrá de un verdadero certificado de destrucción y reciclado del material resultante. En nuestro certificado sabrá quién, cómo, cuándo, on es ha realitzat la destrucció i tindrà garanties de que tota la cadena de custòdia és efectiva i ningú tindrà accés sense control als suports digitals que ens ha confiat per a la trituració confidencial,es.